"Dzieło artystyczne nie jest sprawą jednej tylko myśli, ani jednego odkrycia,
ale tworem powstałym z tysiąca drobnych inspiracji, tworem człowieka,
który w swojej kopalni zamieszkał i z niej coraz nowy wydobywa minerał."
Witold Gombrowicz "Dziennik"

"A work of art is not a matter of just one thought, one discovery,
but a creative product that arises from a thousand minute inspirations, the product of
a man who sets up residence in his own mine and keep extracting new minerals from it."
Witold Gombrowicz "Diary"